Ubytování na úpatí Rychleb a Jeseníků, v kraji, kde čas plyne rytmem srdce, kde stále zažijete čtvero ročních období.

Ceník

Zdejší kraj má rozhodně co nabídnout. Prakticky nedotčená příroda a zákoutí, kde stále nepotkáte ani živáčka, nádherné pěší i cyklo trasy s panoramatickými výhledy, takových míst už v ČR příliš není. Z nebe tu padá voda a tráva je zelená. Pro rezervaci prosíme vyplňte rezervační formulář, na ten Vám odpovíme a zašleme informace ohledně zaplacení zálohy.

Platební a ubytovací podmínky

Ubytovatel: Apartmány U máty, Ing. Eliška Manů, Lipová-Lázně 205, 790 61
Podmínky jsou platné od 1.1.2022

1. Rezervace apartmánu, platební podmínky, vznik smlouvy

Na základě objednávky (elektronické přes rezervaci on-line případně emailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 7 dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu (50 % z ceny ubytovaní, nebo jinou dohodnutou částku) na účet:

Platba z ČR: 2301189838 / 2010 (FIO banka ČR), variabilní symbol (vaše telefonní číslo)

Platba z EU (pouze SEPA platby):  IBAN CZ1820100000002301189838    BIC FIOBCZPPXXX

Alternativně lze pro platbu využít REVOLUT účet. O této možnosti se u nás informujte.

 

Uhrazením zálohy nebo potvrzením rezervace zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Doplatek ceny za ubytování bude uhrazen v hotovosti po příjezdu do našich apartmánů.  Platná smlouva vzniká až v okamžiku uhrazení zálohy, nebo v okamžiku potvrzení rezervace a výslovného ujednání, že pobyt bude zcela uhrazen až na místě.

2. STORNO podmínky:

Zákazník má právo před začátkem pobytu odstoupit od rezervace. Pokud k tomu dojde, má ubytovatel právo na storno poplatek, který může odečíst ze složené zálohy.  Pokud zákazník storno pobytu neoznámí a na pobyt nenastoupí, má ubytovatel právo na plnou úhradu pobytu.

Oznámení zrušení rezervace :

 • 0 – 7 dní před  začátkem pobytu = storno poplatek 75% z ceny ubytování
 • 7 – 60 dní před  začátkem pobytu = storno poplatek 50% z ceny ubytování
 • 60 a více dní  před příjezdem = storno poplatek 25% z ceny ubytování

Po vzájemné dohodě a přesunutí rezervace se storno poplatek může snížit nebo se zcela zruší.

V případě neočekávaných událostí, jako jsou živelné pohromy, nebo události, které znemožňují pobyt a ubytovatel je nemohl ovlivnit, může ubytovatel pobyt zrušit. Poskytnutá záloha je pak vrácena v plné výši.

3. Ubytovací podmínky

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky, ale je srovnatelné nebo vyšší kvality. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování zákazníka ubytovat. Hodinu příjezdu je potřeba dohodnout předem.

Při předání vás seznámíme s objektem apartmánů, jeho součástmi a inventářem apartmánu a předáme Vám klíče od vstupních dveří , venkovní branky a apartmánu. Při nástupu ubytování může být požadována vratná kauce.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který je předem dohodnut a v případě změny je tuto skutečnost třeba oznámit ubytovateli. Pokud v objektu nebo na pozemcích patřících k objektu bude ubytován větší počet osob, má ubytovatel právo na úhradu ubytovacích poplatků s tím spojených.

 

Během užívání apartmánu a součástí penzionu je nutné dodržovat následující zásady:

  • nestěhovat nábytek ani jeho části
  • nesmí být prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
  • není dovoleno používat vlastních ohřevných elektrospotřebičů
  • zákazníci jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v lyžařské obuvi nebo znečištěné obuvi
  • zákazníkům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo
  • při odchodu z apartmánu či z objektu zhasnout světla, uzavřít okna,  přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamčeny jak apartmány samotné, tak vstupní dveře do objektu
  • zákazník je povinen chovat se v apartmánu a v ostatních částech objektu tak, aby nevznikl požár
  • v apartmánech i v celém objektu je zákaz kouření
  • šetřit vodou a energiemi
  • dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin
  • udržovat pořádek, třídit odpad a odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném
  • dohlížet na své děti při jejich pobytu na zahradě a atrakcích pro ně určených. Ubytovatel nezodpovídá za dohled ani případná zranění a je na rodičích aby posoudili možnosti svých dětí.

den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit apartmán do 10:00 hodin (nebo času dle předchozí dohody) a odevzdat klíče správci. Nádobí a příbory je zákazník povinen po sobě umýt (za poplatek 500 Kč toto uděláme za vás).

4. Odpovědnost za způsobené škody

Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném apartmánu, objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli v plné výši (tzn. náklady na uvedení do původního stavu). Toto ujednání se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením.

Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 2000,- Kč.